O nas

Koło Łowieckie nr 55 „Dzik” w Skępem zostało utworzone w 1947 r. przez grupę 10 miejscowych myśliwych będących członkami ówczesnego koła lipnowskiego. W początkowym okresie Koło miało do dyspozycji bardzo duży teren łowiecki obejmujący swym zasięgiem grunty rolne od miejscowości Radziochy, dalej Franciszkowo, Łąkie, Karnkowo, Skępe, Likiec, Wólkę, Czermno, Ławiczek, Boguchwałę, Źródła oraz Tłuchowo. Polowania myśliwi organizowali na terenach rolnych, po zgłoszeniu w miejscowej Gromadzkiej Radzie Narodowej oraz na terenach leśnych w Nadleśnictwie Skępe.
Koło Łowieckie nr 55     Koło Łowieckie nr 55     Koło Łowieckie nr 55     Koło Łowieckie nr 55     Koło Łowieckie nr 55
Do 1973 r. całym zagospodarowaniem obwodów łowieckich w lasach, łącznie z dokarmianiem zwierzyny, zagospodarowaniem poletek łowieckich oraz budową i utrzymaniem urządzeń łowieckich, zajmowały się Lasy Państwowe. Pod koniec 1973 r. w oparciu o zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Koło zobowiązane było przejąć od Nadleśnictwa Skępe prowadzenie całości spraw związanych z zagospodarowaniem dzierżawionych obwodów łowieckich. Od tego czasu myśliwi podjęli się realizacji wielu ważnych zadań z gospodarki łowieckiej, a także spadła na Koło odpowiedzialność za powierzony fragment miejscowej przyrody wraz z występującą na niej zwierzyną.

Do drugiej połowy lat 70 na terenie obwodów odnotowywano wysokie stany zwierzyny drobnej, głównie; zając, bażant, kuropatwa, dzika kaczka. Pozyskanie zajęcy łącznie z odłowami często przekraczało 200 szt. w sezonie np. w latach 1975/76 – 272 szt., 1976/77 – 236 szt. Podobnie wysokie było pozyskanie bażantów, np. w sezonie 1973/74 – 30 szt., czy dzikich kaczek, np. sezonie 1974/75 – 436 szt., 1978/79 – 521 szt.

W następnych latach poczynając od bardzo ciężkiej zimy 1978/1979, nastąpił bardzo wyraźny spadek pogłowia tej zwierzyny spowodowany głównie niekorzystnymi dla niej zmianami gospodarce rolnej (mechanizacja, chemizacja) oraz wzrastającym zanieczyszczeniem naturalnego środowiska. Stan ten trwa praktycznie do dnia dzisiejszego. Stany zwierzyny grubej od czasów powojennych, do połowy lat 70, były na terenie obwodów niskie, o czym świadczą sprawozdania z realizacji odstrzałów; kilka do kilkunastu sztuk dzików i saren w sezonie. Dzięki systematycznej pracy myśliwych; redukcja szkodników łowieckich, zimowe dokarmianie zwierzyny, eliminowanie sideł i wnyków oraz ograniczeniu kłusownictwa, następował stały powolny wzrost pogłowia tej zwierzyny.  W tym czasie na stałe zadomowiły się u nas łosie oraz pojawiły pierwsze jelenie. Początek pozyskania łosi zaczyna się od sezonu 1974/75, natomiast jeleni od sezony 1986/87. Do dnia dzisiejszego pogłowie zwierzyny grubej bardzo wzrosło i jest na nasze warunki na wysokim poziomie.

W 1987 r. dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wielu Kolegów, oddano do użytku, po 2 latach remontu, domek myśliwski w Kamienicy, w którym od te pory odbywały się otwarcia i zakończenia polowań zbiorowych oraz wiele imprez myśliwskich. W 1987 r. w remizie ochotniczej straży pożarnej w Skępem odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia powstania naszego Koła, zakończone wspólną zabawą myśliwską. W uroczystości wzięli udział; przedstawiciele miejscowej władzy gminnej, sąsiednich kół łowieckich oraz Członkowie naszego Koła wraz z rodzinami.

W 1990 r. w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30.04.1990 r. w sprawie odszkodowań  za szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych, Koło przejęło od nadleśnictwa Skrwilno całość spraw związanych z szacowaniem szkód łowieckich w gospodarce rolnej, w tym również wypłatę odszkodowań dla właścicieli uszkodzonych upraw rolnych. Wpłynęło to znaczny wzrost kosztów prowadzenia gospodarki łowieckiej przez koło oraz przysporzyło wiele kłopotów i trudności w realizacji tego przedsięwzięcia. Co kilka lat tereny dzierżawionych obwodów atakowane były przez groźną epidemię wścieklizny. Najdłuższy okres zamknięcia obwodu nr 18, z tej przyczyny odnotowano od 25 sierpnia 1995 r., do 15 września 1996 r. Problem ten został rozwiązany dopiero po 2002 r. tzn. z chwilą rozpoczęcia wykładania na naszym terenie z samolotów, doustnych szczepionek przeciw wściekliźnie.

W 1997 r. odbyły się uroczystości związane z ukoronowaniem obchodów 50-lecia powstania naszego Koła. Z tej okazji w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem odbyła się uroczysta Msza Święta, oprawę muzyczną zapewnił zespół reprezentacyjny muzyki myśliwskiej PZŁ (Kapela zamku . W uroczystości wzięli udział między innymi; władze wojewódzkie PZŁ, miejscowe władze Miasta i Gminy Skępe, Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno, przedstawiciele sąsiednich Kół łowieckich oraz wielu sponsorów i innych znakomitych gości, a przede wszystkim osoby najważniejsze  tzn. Członkowie naszego Koła wraz z rodzinami. Część oficjalna uroczystości, wraz referatami okolicznościowymi, wręczeniem wysokich odznaczeń łowieckich i dyplomów dla najbardziej zasłużonych członków oraz niezapomniana zabawa myśliwska do białego rana, odbyła się w Ośrodku wypoczynkowym „Jawor”.

Ilość członków, w początkowym okresie działalności Koła była niska i do połowy lat 60 w zasadzie nie przekraczała 15 osób, co było między innymi jedną z przyczyn zabrania nam w 1964 r. obwodu nr. 188.  W następnym okresie nastąpił stopniowy wzrost liczby członków koła, do 25 w 1975 r., do 35 w 1985 r. i do 41 w 2003 r.

W 2003 r. w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła, Koło zrezygnowało z dalszej dzierżawy obwodu łowieckiego nr. 165 o powierzchni – 3845 ha, celem przeznaczenia go do wydzierżawienia przez nowe koło łowieckie. Tą uchwałą został dokonany faktycznie podział Koła na dwa nowe niezależne Koła. Podstawową zasadą podziału i przynależności członków do nowych kół, było miejsce zamieszkania, w stosunku do granic obwodów łowieckich. Nowe Koło Łowieckie, zostało założone przez 17 członków założycieli, przyjęło nazwę „Sokół” Skępe, uzyskało numer 12, w ewidencji kół łowieckich oraz wydzierżawiło obwód łowiecki nr. 165, o powierzchni – 3 845 ha. Koło Łowieckie nr. 55 „Dzik” Skępe, dzierżawiące obwód łowiecki nr. 184, o powierzchni – 4 353 ha, zachowało dotychczasowy skład osobowy zarządu koła i komisji rewizyjnej oraz nazwę, numer i statut koła. W Kole pozostało 24 członków.

Poczynając od sezony 2003/2004 Koło zaczęło realizować swoją działalność oraz obowiązki wynikające z prawa łowieckiego i statutu, w trochę zmienionych realiach tzn. na mniejszej powierzchni i w zmniejszonym składzie osobowym. Zadaniem Koła Łowieckiego jest prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej zgodnie z zasadami ekologii oraz gospodarki rolnej leśnej i rybackiej przy maksymalnej ochronie zwierząt łownych. Zatrudniliśmy strażnika łowieckiego, w celu zapewnienia większej ochrony łowiska.

W latach 2007 – 2009 podjęliśmy próbę zasiedlenia do łowiska 400 szt. bażantów. Niestety z powodu słabej jakości materiału hodowlanego, dużej ilości szkodników łowieckich (wałęsające się psy i koty, lisy, krukowate itp.), nie udało się nam uzyskać spodziewanych efektów.

W 2007 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 60-lecia utworzenia naszego Koła. Z tej okazji w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem podczas uroczystej Mszy Hubertowskiej, został dokonany akt nadania i poświęcenie Sztandaru dla naszego Koła. Mszę celebrował ordynariusz PZŁ Ksiądz Prałat dr. Wojciech Frączak, oprawę muzyczną zapewnił zespół reprezentacyjny muzyki myśliwskiej przy Nadleśnictwie Skrwilno. W uroczystości wzięli udział między innymi: władze okręgowe PZŁ we Włocławku, władze Miasta i Gminy Skępe, Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno, przedstawiciele sąsiednich kół łowieckich oraz myśliwi naszego Koła wraz z rodzinami. Część oficjalna, z referatami okolicznościowymi, wręczeniem odznaczeń łowieckich i dyplomów oraz zabawą myśliwską, odbyła się w ośrodku wypoczynkowym „Jawor”.

W 2012 r. po 2 latach prac remontowych zaadaptowaliśmy starą osadę leśną we wsi Mała Wólka na domek myśliwski, w którym możemy się wspólnie spotykać i realizować cele łowieckie.

~AP+JK
Koło Łowieckie nr 55     Koło Łowieckie nr 55     Koło Łowieckie nr 55     Koło Łowieckie nr 55     Koło Łowieckie nr 55